ระบบแจ้งข้อมูล USERNAME และ PASSWORD

ตรวจสอบ username / password   

เลขบัตรประจำตัวประชาชน :   * 13 หลัก